🎉 We hebben onze nieuwe WordPress plug-in gelanceerd! Download nu

Algemene voorwaarden

Clonable (“Clonable” en/of “wij”) biedt u een platform aan strikt onder de volgende voorwaarden, die niet – onderhandelbaar zijn en kunnen worden gewijzigd na kennisgeving aan u naar het absolute goeddunken van Clonable, onder voorbehoud van de bepalingen van de onderstaande voorwaarden. Door de voorwaarden van deze platformovereenkomst (de “overeenkomst”) te aanvaarden en ermee in te stemmen door; (a) “ik ga akkoord” met deze voorwaarden te selecteren, (b) door het registratieproces te voltooien (c) door het platform op welke manier dan ook te gebruiken, zoals het downloaden of uploaden van inhoud of gebruik te maken van de diensten die Clonable en/of derden via het platform ter beschikking stellen, wordt u een klant van Clonable en aanvaardt u de volgende voorwaarden en gaat u een wettelijke en bindende overeenkomst aan met Clonable. In deze overeenkomst zullen alle verwijzingen naar u en/of uw en/of de gebruiker en/of de klant verwijzen naar de partij die deze overeenkomst met Clonable aangaat.

Overzicht

Clonable biedt bepaalde diensten aan op of via onze website, www.Clonable.net (en andere, evt. vertaalde domeinnamen, zoals www.Clonable.be, e.d., (het “platform”). Het platform biedt een multi-purpose vertaaldienst die het mogelijk maakt om uw lokale site om te zetten in een meertalige en/of meer-landen website, (de “Clonable-dienst”). De Overeenkomst is van toepassing op de Clonable-dienst. Alle inhoud en diensten beschikbaar gesteld via het platform die niet beschikbaar werden gesteld op de datum “Laatst herzien op” onderaan, zullen automatisch worden geacht deel uit te maken van de Clonable-dienst wanneer ze voor het eerst beschikbaar worden gesteld via het platform.

Aanvaarding van de Voorwaarden / Toelating

U mag het platform niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst. Verder mag u het platform niet gebruiken indien (i) het u door plaatselijke wetten en voorschriften verboden is het platform te gebruiken; of (ii) u niet volledig in staat en bevoegd bent om een bindend contract met Clonable aan te gaan. Door het platform te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om u te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst.

Privacybeleid

Clonable’s bescherming van informatie en het verzamelen van informatie wordt weerspiegeld in het Clonable privacybeleid. U gaat ermee akkoord dat Clonable uw informatie gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid.

Registratie

Een voorwaarde voor u om de Clonable-dienst en het platform te gebruiken is dat u de wettelijke eigenaar bent van de website met betrekking waartoe u gebruik maakt van het platform, de Clonable-dienst. Daarnaast is het een voorwaarde dat u eigenaar bent van alle intellectuele eigendom in verband daarmee (of een wettelijke gevolmachtigde van de eigenaar van de website). U bent verplicht zich te registreren bij Clonable als u de Clonable-dienst en het platform wilt gebruiken. Om te registreren bij Clonable moet u een geldig e-mailadres (dat zal worden gebruikt als een unieke identificatie voor uw account), uw naam en een wachtwoord opgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, en gaat ermee akkoord uw e-mailadres of wachtwoord niet over te dragen, of uit te lenen of anderszins over te dragen uw gebruik van of toegang tot de Clonable-dienst en het platform, aan derden. U bent ook als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U kunt uw wachtwoord of andere accountgegevens op elk gewenst moment wijzigen door de instructies te volgen die beschikbaar zijn op uw Profiel Pagina. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de veiligheid met betrekking tot uw account of de Clonable-dienst, en om ervoor te zorgen dat u “uitlogt” / uw account afsluit (indien van toepassing) aan het einde van elke sessie.

Wanneer u gebruik maakt van de Clonable-dienst en het platform, gaat u ermee akkoord om: (i) bepaalde actuele, volledige en nauwkeurige informatie over u te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd door het platform, en (ii) deze informatie te onderhouden en bij te werken zoals vereist om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden. Indien enige door u verstrekte informatie tijdens uw oorspronkelijke registratie onjuist is, dan behoudt Clonable zich het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen en uw recht om de Clonable-dienst en het platform te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van een van de voorgaande verplichtingen.

Betaling

De verschillende vergoedingsstructuren en de te betalen vergoedingen voor de Clonable-dienst worden uiteengezet op het platform (de “vergoedingen”) of zijn in een apart contract uiteengezet voor u als klant. De Clonable diensten zullen worden uitgevoerd door Clonable na aanvaarding door Clonable van de online registratie en de volledige betaling van de relevante Vergoedingen voor de Clonable-dienst zoals uiteengezet op het platform of in het speciale contract gemaakt met u als klant.

Clonable mag de tarieven voor de Clonable-dienst één keer per jaar op 1 januari aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS ten behoeve van een inflatiecorrectie. In het geval van inflatie hoger dan 2% per maand mag Clonable de prijs maandelijks aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS.

In geval van opzegging van het abonnement dient u een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen. Houd er rekening mee dat er ook een minimumduur geldt voor het abonnement, zoals gespecificeerd op het platform.

In geval van niet-betaling van een vergoeding verschuldigd door middel van, onder andere, terugboeking, fraude, geweigerde creditcard of om welke andere reden dan ook, die door u verschuldigd is, heeft Clonable het recht om uw toegang tot het platform en tot de Clonable-diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen en zonder afbreuk te doen aan het recht om alle verschuldigde bedragen van u terug te vorderen of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Clonable beschikt.

Clonable behoudt zich het recht voor om haar betalingsbeleid en de vergoedingen die in rekening worden gebracht voor Clonable-diensten van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. Alle Vergoedingen en andere kosten zijn betaalbaar in de valuta vermeld op het platform. Indien geen valuta is aangegeven, zijn alle vergoedingen vermeld in EUR en zijn zij exclusief alle toepasselijke belastingen in het desbetreffende rechtsgebied (met inbegrip van maar niet beperkt tot BTW, zoals van toepassing).

U stemt ermee in Clonable de vergoedingen te betalen voor alle Clonable-diensts die u van Clonable koopt. U stemt er verder mee in dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van alle toepasselijke belastingen die verschuldigd en betaalbaar zijn in het desbetreffende rechtsgebied waar de overeenkomst plaatsvindt.

Betalingen voor de Clonable-diensten worden gedaan via een beveiligde website van een derde partij. Echter, u erkent en gaat ermee akkoord dat Internet-transmissies niet kunnen worden gegarandeerd volledig veilig of privé te zijn en dat alle door u verstrekte informatie (met inbegrip van credit card informatie) mogelijk kan worden gelezen en / of onderschept door een derde partij. Clonable is niet aansprakelijk voor het onderscheppen en/of ‘hacken’ van gegevens of andere ongeoorloofde toegang tot informatie die door u is verstrekt voor de doeleinden van de Clonable-diensten.

Licentie voor gebruik van en toegang tot de Clonable-dienst

Clonable verleent u hierbij, en u aanvaardt hierbij, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie (“Licentie”) om het platform te gebruiken om gebruik te maken van de Clonable-dienst. Alle intellectuele eigendom (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien, enz.) die blijkt uit of belichaamd is in en/of verbonden/gerelateerd is aan het platform (met inbegrip van, zonder beperking, de softwarecode, gebruikershandleidingen en alle andere documentatie) zijn en blijven uitsluitend eigendom van Clonable. Niets in deze Overeenkomst en/of het verlenen van de Licentie zal een verklaring van afstand inhouden van Clonables’ intellectuele eigendom onder enige wet. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van het platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; enig afgeleid gebruik van dit platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots, of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractieinstrumenten. Het platform, de Clonable-dienst of enig deel daarvan, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clonable. Verder mag u een deel of het geheel van het ontwerp, of look-and-feel van het platform niet kopiëren of imiteren. Deze worden beschermd door Intellectueel Eigendom. Clonable kan, van tijd tot tijd, nieuwe hulpmiddelen en middelen op het platform vrijgeven of andere diensten en/of functies voor het platform introduceren. Alle nieuwe diensten en functies zullen onderworpen zijn aan deze Overeenkomst, alsmede aan alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die wij kunnen uitbrengen voor deze specifieke diensten of functies. Wat misbruik van het platform is zal worden bepaald door Clonable, naar eigen goeddunken. Clonable behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen als Clonable bepaalt dat u zich niet aan de Overeenkomst hebt gehouden.

Beperking op het gebruik van inhoud

U erkent dat het platform informatie, software, foto’s, video, tekst, grafieken, muziek, geluiden of ander materiaal (collectief, “inhoud”) kan bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. De volledige inhoud, samen genomen, is beschermd onder de Nederlandse auteursrechtwetten als een collectief werk, en wij bezitten een auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke inhoud. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel, met inbegrip van het gebruik van dergelijke inhoud op enige andere website of genetwerkte computeromgeving is strikt verboden. Tenzij anderszins vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, stemt u ermee in het platform of de Clonable-dienst, met inbegrip van de inhoud, niet te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken op te baseren (geheel of gedeeltelijk), te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren of anderszins geheel of gedeeltelijk te verminderen. De Clonable naam en het logo zijn het intellectuele eigendom van Clonable. Alle andere handelsmerken die op het platform verschijnen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Onze partners kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen via de Clonable-dienst en het platform. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van ons, geregistreerd of niet geregistreerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een wijze die verwarring kan veroorzaken. Niets op het platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van onze handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Kwaliteit van het product

Clonable probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Clonable garandeert echter niet dat productbeschrijvingen, teksten en/of andere vertaalde informatie van uw website accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel, en/of foutloos zijn. Ongeacht de hierboven gespecificeerde afwijzing van kwaliteitsgarantie, zal Clonable, maar heeft geen verplichting om, gebruik maken van uw website gebruikersgedrag om de productkwaliteit van de Clonable-dienst te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat noch Clonable, noch haar filialen en dienstverleners aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige onnauwkeurige, onvolledige, onbetrouwbare of foute werking met betrekking tot de Clonable-diensten en de vertaalde informatie op uw website.

Materialen ingediend via het platform

De definitie van “materialen ingediend via de Clonable-dienst en platform” hierin is het geheel en alle gegevens, informatie, tekst, software, geluidsbestanden, afbeeldingen, foto’s, grafieken, video, berichten, bestanden, links of enig ander materiaal (“materialen”) op uw website, ongeacht of het gescript, verborgen met wachtwoord of op een andere manier beveiligd is. De materialen zullen worden onderworpen aan de Clonable-dienst die de overdracht van de materialen aan een derde partij zal omvatten, zodat wij deze de Clonable-dienst kunnen uitvoeren. U gaat ermee akkoord dat indien u materialen via het platform plaatst, u automatisch aan Clonable en haar opvolgers en rechtverkrijgenden een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-intrekbare licentie verleent, in en op de materialen, om deze te gebruiken, te downloaden en geheel of gedeeltelijk af te drukken, weer te geven, te wijzigen, te publiceren en aan te passen om de Clonable-dienst uit te voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor alle materialen, die worden verzonden, geplaatst of verspreid door u via het platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud van uw e-mail communicatie, informatie, recensies, gebruikersbeoordelingen, foto’s of afbeeldingen geplaatst of aanverwante materialen. Door het inzenden van materialen op uw website verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot dergelijke materialen en gelijkenissen die in dergelijke materialen zijn opgenomen. U erkent en gaat ermee akkoord dat (a) wij ons het recht voorbehouden (maar niet verplicht zijn) om de materialen te evalueren voordat wij toestaan dat deze via het platform worden geplaatst of anderszins worden opgeslagen in verband met de Clonable-dienst; en (b) wij naar eigen goeddunken een of meer van de volgende handelingen kunnen verrichten: (i) de indiening van materialen controleren; (ii) materialen wijzigen, verwijderen of weigeren te plaatsen of te laten plaatsen of opslaan; en/of (iii) materialen of enige communicatie via het platform, en de omstandigheden rond de verzending daarvan, openbaar maken aan: (a) derden om de Clonable-dienst en het platform te exploiteren; (b) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; (c) te reageren op verzoeken van de overheid; (d) te voldoen aan geldige juridische procedures; (e) de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Clonable, de bezoekers van het platform of het publiek te beschermen; (f) ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken; en/of (g) de Overeenkomst af te dwingen; en/of (iv) de materialen te delen met de juiste autoriteiten en financiële instellingen, indien Clonable naar eigen goeddunken bepaalt dat; (a) u probeert Clonable te bedriegen; (b) u een frauduleuze activiteit of een andere verboden transactie pleegt; (c) u een criminele activiteit pleegt; of (d) de materialen van haatzaaiende aard zijn. In geen geval zullen wij, of onze werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers of filialen, aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op de materialen. Bovendien hebben wij geen controle over, en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, het gebruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot herpublicatie) of misbruik door derden van informatie die vrijwillig openbaar is gemaakt via een deel van de Clonable-dienst en het platform. Onverminderd de voorwaarden in deze overeenkomst, mag u geen materialen uploaden, opslaan, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, beschikbaar stellen of op andere wijze aan het publiek mededelen waarop u niet de noodzakelijke rechten bezit. In het bijzonder kan elk ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw materialen (inclusief door middel van reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, openbare weergave, openbare uitvoering, voorbereiding van afgeleide werken, beschikbaar stellen of anderszins communiceren aan het publiek via het platform) een inbreuk vormen op de rechten van derden en is strikt verboden. Dergelijke inbreuken kunnen leiden tot beëindiging van de overeenkomst, uw toegang tot het platform en kunnen ook resulteren in civiele procedures of strafrechtelijke vervolging tegen u door of namens de relevante houder van de rechten.

Links naar sites van derden

Het platform kan links bevatten, of inhoud van derden kunnen links bevatten, naar andere websites of bronnen. Omdat wij geen controle hebben over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en deze niet onderschrijven en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige inhoud, reclame, producten, diensten of andere materialen (gezamenlijk, “materialen van derden”) die beschikbaar zijn via of staan op dergelijke sites of bronnen. U begrijpt dat u blootgesteld kunt worden aan materiaal van derden dat beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijk materiaal van derden dat beschikbaar is op of via een dergelijke site of bron.

Beschikbaarheid

Clonable verbindt zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om te proberen de Clonable diensten en toegang tot het platform 24 uur per dag, 7 dagen per week aan te bieden. Er zullen zich echter gelegenheden voordoen waarbij de toegang tot het platform zal worden onderbroken voor onderhoud, upgrades en reparaties, waarvan u erkent dat het een noodzakelijke functie is die door Clonable wordt uitgevoerd, of als gevolg van storingen in telecommunicatielinks en apparatuur die buiten de controle van Clonable liggen, Clonable zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies van inkomsten dat hieruit kan voortvloeien. Clonable kan het platform, of een deel ervan, tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving aan u.

Garantie voor gebruikers, verplichting tot vrijwaring en verklaring van afstand

U verklaart en garandeert dat: (a) u het intellectuele eigendom bezit, of alle noodzakelijke licentie(s) en toestemming(en) heeft verkregen, om het materiaal te gebruiken in overeenstemming met uw gebruik in verband met het platform of zoals anderszins toegestaan door de overeenkomst; (b) u de rechten heeft die nodig zijn om de licentie te verlenen zoals beschreven in de Overeenkomst; (c) u toestemming hebt ontvangen van alle personen die in uw Materiaal worden afgebeeld om uw Materiaal te gebruiken zoals uiteengezet in de Overeenkomst, met inbegrip van distributie, openbare vertoning, openbare uitvoering en reproductie van het Materiaal; en (d) uw Materiaal geen intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht schendt of er inbreuk op maakt, met inbegrip van het recht op publiciteit of privacy, van een persoon, bedrijf of entiteit, of andere derde partij. U gaat ermee akkoord Clonable en haar aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, werknemers, co-branders of andere partners, en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van of voortvloeiend uit jouw materiaal, jouw gebruik van het platform, jouw verbinding met het platform, elke claim dat jouw materiaal schade heeft veroorzaakt aan iemand anders, elke omgang tussen jou en iemand anders die adverteert of promoot via het platform, jouw schending van de voorwaarden van de overeenkomst, of jouw schending van welke rechten dan ook, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.

Afwijzing van garanties

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat, voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving: Het platform en de inhoud worden door Clonable geleverd “zoals het is”, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van de impliciete garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder het volgende te beperken, zeggen Clonable en haar licentiehouders geen garantie toe dat (a) het platform en de inhoud zullen voldoen aan uw vereisten of constant beschikbaar, ononderbroken, tijdloos, veilig, of error-vrij zullen zijn; (b) de resultaten die zullen worden verkregen door het gebruik van het platform en de inhoud en de inhoud effectief, accuraat, of betrouwbaar zullen zijn; (c) de kwaliteit van het platform en de inhoud zal voldoen aan uw verwachtingen; of dat (d) enige fouten of gebrekkigheden in het platform of de inhoud zullen worden hersteld. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van Clonable of via of door gebruik van het platform en de inhoud zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden is vermeld. Clonable wijst specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit het gebruik van of deelname aan een platform door de gebruiker en die voortvloeien uit het platform en de inhoud. Alle inhoud die wordt gedownload als gevolg van de Clonable-dienst, beschikbaar wordt gesteld of anderszins wordt verkregen via het gebruik van het platform wordt naar eigen goeddunken en op eigen risico benaderd, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg is van de download. Clonable aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een computervirus of gelijkaardige code die op de computer van de gebruiker van het platform wordt gedownload. Clonable aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor platformen of materialen die door derden worden aangeboden en die toegankelijk zijn via gelinkte sites. Clonable geeft geen verklaringen of garanties over, en zal niet aansprakelijk zijn voor, dergelijke derden, hun inhoud of platform. Elke omgang die de gebruiker met dergelijke derden heeft, is op eigen risico. Managers, hosts, deelnemers, moderators en andere derden zijn geen geautoriseerde Clonable-woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Clonable. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Clonable geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot materiaal dat voortvloeit uit intellectuele eigendomsrechten, smaad, privacy, publiciteit, obsceniteit of andere wetten. Clonable wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik, misbruik, verlies, wijziging of het niet beschikbaar zijn van enig materiaal. Clonable zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik door iemand anders van uw wachtwoord of account of accountinformatie in verband met het platform, met of zonder uw medeweten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Clonable, haar aandeelhouders, haar functionarissen, directeuren, werknemers, partners, licentiegevers of leveranciers aansprakelijk zijn ten opzichte van u of iemand anders voor welke speciale, incidentele, indirecte, gevolg- of bestraffende schade dan ook, met inbegrip van schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winsten, al dan niet te voorzien of indien Clonable op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of gebaseerd op welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, met inbegrip van contractbreuk of garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of enige andere claim die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van of toegang tot het platform of de inhoud. Niets in de voorwaarden zal Clonable’s aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Clonable of haar werknemers, of voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten. Clonable’s totale aansprakelijkheid en die van haar aandeelhouders, filialen, licentiegevers en leveranciers onder of in verband met deze overeenkomst zal beperkt worden tot het te betalen maandbedrag vermeld in de overeenkomst tussen Clonable en u. Deze beperking zal van toepassing zijn zelfs als Clonable op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en niettegenstaande het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel.

Verbintenis met betrekking tot eigendomsinformatie

U erkent dat Clonable het exclusieve recht, de titel en het belang heeft in de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het platform en de Clonable Diensten. “Intellectueel eigendom” betekent auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, en alle andere intellectuele en eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die rechten die voortvloeien uit de Clonable-diensten en het platform. U erkent dat u geen recht, titel of belang heeft op het Intellectuele eigendom in het platform, met inbegrip van alle inhoud die voortvloeit uit de multipurpose vertaaldienst die u in staat stelt uw lokale site om te zetten in een multi-language website, afgezien van het recht om dergelijke Intellectuele Eigendom te gebruiken op het platform zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. U zult al het nodige doen om de rechten van Clonable zoals uiteengezet in deze paragraaf 16 te beschermen en op verzoek van Clonable zult u elke handeling verrichten die nodig is om Clonable’s eigendom van dergelijke rechten te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren van alle documenten.

Beëindiging en wijziging van de Clonable-dienst

U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw wachtwoord, account (of enig deel daarvan) of gebruik van de Clonable-dienst en het platform kunnen beëindigen, en alle materialen binnen het platform kunnen verwijderen en weggooien, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien wij van mening zijn dat u de letter of de geest van de Overeenkomst hebt geschonden of daarmee in strijd hebt gehandeld. Wij zullen ook uw account beëindigen na ontvangst van betrouwbare informatie over uw overtreding van enige wet, en zullen in dergelijke zaken samenwerken met wetshandhavingsinstanties. Wij kunnen ook, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de Clonable-dienst of een deel daarvan niet langer aanbieden, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot het platform op grond van enige bepaling van de Overeenkomst kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen, en/of elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Clonable-dienst kunnen verhinderen. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot het platform. Wij behouden ons het recht voor, op elk moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, om: (a) de Clonable-dienst te wijzigen of te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) het beperken van de tijd dat de Clonable-diensten beschikbaar zijn, (ii) het beperken van het toegestane gebruik van de Clonable-dienst, en (iii) het beperken of beëindigen van het recht van een Gebruiker om de Clonable-dienst te gebruiken, met of zonder kennisgeving; (b) vergoedingen in rekening te brengen in verband met het gebruik van de Clonable-dienst; (c) vergoedingen die in rekening worden gebracht in verband met de Clonable-dienst te wijzigen en/of ervan af te zien; en/of (d) kansen aan te bieden aan sommige of alle gebruikers van de Clonable-dienst. U gaat ermee akkoord dat noch wij, noch een van onze filialen, aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Clonable-dienst, geheel of gedeeltelijk, of van een dienst, inhoud of functie aangeboden via het platform. Wij kunnen uw registratieprivileges intrekken en/of enige andere passende maatregelen nemen om deze richtlijnen te handhaven indien schendingen onder onze aandacht worden gebracht. Verder kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw account of deelname aan een functie van de Clonable-dienst en het platform om welke reden dan ook beëindigen. Clonable’s Restitutie- en Annuleringsbeleid maakt deel uit van, en is opgenomen in, de Clonable-dienstvoorwaarden (Klik hier voor Restitutie- en Annuleringsbeleid). Als voorwaarde voor het registreren bij Clonable en het gebruik van de Clonable-diensten, erkent u uitdrukkelijk dat u het Restitutie- en Annuleringsbeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden ervan. Als u het op enig moment niet eens bent met het Restitutie- en Annuleringsbeleid of een deel ervan, is uw enige remedie het staken van alle gebruik van de Clonable-diensten en het beëindigen van uw account. Merk echter op dat alle transacties die plaatsvonden vóór de datum van een dergelijke beëindiging volledig zullen worden beheerst door de voorwaarden van het beleid inzake terugbetaling en annulering.

Gedrag van de gebruiker

U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen of te proberen toegang te verkrijgen tot het platform met andere middelen dan de door Clonable verschafte interface of enige door Clonable ingestelde toegangs- of gebruiksbeperkingen om bepaald gebruik van het platform te voorkomen te omzeilen.

U stemt ermee in het platform niet te gebruiken, of anderen aan te moedigen of toe te staan het te gebruiken om:

 • Materiaal te delen dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, kinderpornografisch, ontuchtig, godslasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • Een ander te stalken, te intimideren en/of lastig te vallen;
 • Anderen aanzetten tot het plegen van geweld;
 • Minderjarigen op enigerlei wijze te schaden;
 • Materiaal te delen waartoe u volgens de wet of een contractuele of fiduciaire relatie niet gerechtigd bent;
 • Materiaal te delen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van een partij;
 • Zich valselijk voor te doen als een persoon of entiteit, of valselijk te verklaren of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw verbondenheid met een persoon of entiteit;
 • Het platform of de materialen zodanig te gebruiken dat een gebruiker wordt misleid te geloven dat hij/zij rechtstreeks in contact staat met Clonable;
 • Materiaal te delen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • Toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van het platform op een manier die een Clonable server of de netwerken verbonden met een Clonable server zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 • Opzettelijk of onopzettelijk verstoren of onderbreken van het platform of het schenden van enige Wetten met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van het platform, het schenden van enige vereisten, procedures, beleid, of voorschriften van netwerken verbonden met het platform, of zich inlaten met enige activiteit verboden door de Overeenkomst;
 • De veiligheid te verstoren van, of anderszins schade te berokkenen aan, het platform, materialen, accounts, wachtwoorden, servers, of netwerken verbonden met of toegankelijk via het platform of enige aangesloten of gekoppelde sites;
 • Het verstoren, hinderen of verhinderen van andere gebruikers om het platform of de materialen, of andere aangesloten of gekoppelde sites, platforms of inhoud te gebruiken of ervan te genieten;
 • Toegang te verkrijgen of te trachten toegang te verkrijgen tot enig Materiaal waartoe u niet gemachtigd bent of via enig middel dat niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via het platform;
 • Het reproduceren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor enig commercieel doel, van enig deel van de materialen, het gebruik van het platform of de materialen, of de toegang tot het platform of de materialen;
 • Het hosten van het platform, op abonnementsbasis of anderszins, zonder toestemming van Clonable, met inbegrip van een bijbehorende applicatie, om een derde partij in staat te stellen het platform te gebruiken om enig Materiaal te creëren, te verzenden of te beschermen;
 • Bedriegen, belasteren of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen; of
 • Zich inlaten met ander gedrag dat, naar eigen goeddunken van Clonable, wordt beschouwd als ongepast, ongeoorloofd of verwerpelijk.

Bovendien gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen als een voorwaarde voor het gebruik van de Clonable-dienst.

Om ons in staat te stellen de kwaliteit van onze producten en diensten te beschermen, geeft u hierbij toestemming aan onze werknemers en vertegenwoordigers om toegang te krijgen tot uw account en gegevens om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons ook het recht voor, maar nemen niet de verantwoordelijkheid, om uw gedrag te controleren of te beoordelen tijdens het gebruik van de Clonable-dienst en het platform. Uw gebruik van de Clonable-dienst en het platform is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Verder erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen of verstrekken van alle toegangslijnen, telefoon- en computerapparatuur (inclusief modem), of andere apparaten, die nodig zijn om toegang te krijgen tot het platform, en het betalen van alle kosten in verband daarmee.

Bevoegdheidskwesties

Het platform wordt gecontroleerd en geëxploiteerd door Clonable vanuit Nederland, en is niet bedoeld om Clonable te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van enig ander grondgebied dan dat van de staat der Nederlanden. Clonable verklaart of garandeert niet dat de Clonable-dienst en het platform of enig deel daarvan geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied. Degenen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot het platform doen dit op eigen initiatief en op eigen risico, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten, regels en voorschriften. Wij kunnen de beschikbaarheid van het platform beperken, geheel of gedeeltelijk, voor om het even welke persoon, geografisch gebied of jurisdictie die wij kiezen, op om het even welk ogenblik en naar ons eigen goeddunken.

Kennisgevingen

Clonable kan kennisgeving aan u doen via e-mail, een bericht op het platform, of andere redelijke middelen. U moet Clonable schriftelijk in kennis stellen via e-mail of zoals anders uitdrukkelijk bepaald door Clonable. Clonable kan kennisgevingen of berichten uitzenden, distribueren of weergeven via de Clonable-dienst om u te informeren over wijzigingen in de Overeenkomst, de Clonable-dienst en het platform, het privacybeleid of andere zaken van belang. Dergelijke uitzendingen, distributies of vertoningen van informatie vormen een kennisgeving aan u.

Toepasselijk recht en andere algemene voorwaarden

De Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en Clonable, en zal ook niet zo worden opgevat. De Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder effect te geven aan eventuele beginselen van wetsconflicten. Op de Overeenkomst is en alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat elke vordering in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst alleen wordt ingesteld bij rechtbanken in de stad s’Hertogenbosch en u stemt er hierbij mee in en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van een dergelijke vordering en u doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot jurisdictie, locatie of ongelegen forum voor dergelijke rechtbanken. U gaat ermee akkoord dat elke claim of oorzaak van de actie die voortvloeit uit uw gebruik van de Clonable-dienst en het platform of de Overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van de actie is ontstaan of het zal voor altijd worden uitgesloten, niettegenstaande enige status van beperkingen of andere wet van het tegendeel. Binnen deze periode zal het nalaten door Clonable om bepalingen van de Overeenkomst of verwante rechten af te dwingen of uit te oefenen geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden. Indien een bepaling van de Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Clonable kan de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan u overdragen. U mag de Overeenkomst of een of meer van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Clonable. Geen verklaring van afstand door een partij van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim. Koppen, opschriften of paragraaftitels in deze Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor het gemak van de lezer en vormen op geen enkele wijze een definitie of uitleg van enige paragraaf of bepaling in deze Overeenkomst. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Clonable met betrekking tot het onderwerp hierin en kan niet door u worden gewijzigd. De Overeenkomst zal ten goede komen aan Clonable’s opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders. Zonder beperking stemt u ermee in dat een gedrukte versie van de Overeenkomst en van elke kennisgeving die in elektronische vorm is gedaan, toelaatbaar is in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met de Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Copyright en Copyright Mededelingen

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Wij kunnen, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u onze Copyright Agent voorzien van de volgende informatie:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is zich bevindt op het platform;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, uw agent of de wet; en
 • een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Wijzigingen in de Overeenkomst

Clonable behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen en alle wijzigingen zullen onmiddellijk na publicatie van kracht zijn. Wij zullen dergelijke wijzigingen aankondigen door het herziene ontwerp van de Overeenkomst op het platform te plaatsen. U kunt bepalen wanneer de Overeenkomst voor het laatst werd herzien door onderaan deze pagina “Laatst herzien op” te bekijken. Door gebruik te blijven maken van het platform na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst of eventuele wijzigingen daarvan, gelieve dan dit platform niet langer te gebruiken.

Laatst herzien op 08 mei 2023